El Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diversos col.lectius que formen l’institut. La seva pretensió és harmonitzar les relacions entre les persones, les actituds i els hàbits de convivència al centre, a més de promoure la comunicació entre els diversos sectors afectats en l’educació.

La composició del Consell, que s’ha de renovar cada dos anys, és la següent:

– El director del centre, que en serà el President.

– Els Caps d’Estudis.

– El secretari del centre, amb veu i sense vot.

– Vuit representants dels professors, elegits pel Claustre.

– Un representant de l’AMPA.

– Quatre representants dels pares.

– Quatre representants dels alumnes.

– Un representant del personal administratiu i de serveis.

– Un representant de l’Ajuntament.

Les funcions del Consell Escolar, segons la normativa vigent, són:

a) Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.

b) Elaborar informes, a petició de l’Administració, sobre el funcionament del centre i sobre aquells aspectes relacionats amb les seves activitats.

c) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi d’acord amb l’establert normativament.

d) Aprovar el reglament de règim interior del centre.

e) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent.

f) Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.

g) Promoure la conservació i renovació de les instal.lacions i equipament escolar.

h) Proposar les directrius per a la col.laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.

i) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitzi l’Administració educativa.

j) Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.

k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.

l) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’Administració educativa.

 

Vols fer un comentari? Endavant!